Vad gäller när jag bokar en konsult genom Bokadero och Frilans Finans?

1. Skatter och avgifter
Ersättningen exkluderar mervärdesskatt men inkluderar andra skatter och avgifter, liksom arbetsgivaravgifter. Dessa skatter och avgifter ska erläggas av Frilans Finans. Frilans Finans ska på begäran av kunden verifiera att man fullgör dessa skyldigheter. Om så ej sker eller om kunden får anledning att anta att Frilans Finans ej fullgör dessa skyldigheter, äger kunden rätt att av ersättningen till Frilans Finans innehålla och för Frilans Finans räkning verkställa och redovisa inbetalningar av skatter och avgifter. För det fall att kunden genom myndighetsbeslut skulle åläggas betalningsskyldighet på grund av Frilans Finans underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt denna punkt äger kunden rätt att kräva beloppet åter av Frilans Finans.

2. Försäkringar
Det åvilar Kunden att tillse att den Egenanställde iakttar gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt att förebygga att den Egenanställde drabbas av ohälsa eller olycksfall och vidta de skyddsåtgärder som behövs i detta arbete.
Det åvilar Frilans Finans att för den Egenanställde teckna och under tiden för uppdraget vidmakthålla ansvars-, liv- och olycksfallsförsäkringar för skador som kan inträffa i samband med uppdragets utförande.

3. Sekretess
Den Egenanställde förbinder sig att inte utan Kundens medgivande utlämna, visa eller för tredje man återgiva uppgifter eller dokument som rör Kundens verksamhet.

4. Tillägg och ändringar
Samtliga ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen.

5. Ansvarsbegränsning
Frilans Finans maximala ansvar vid utförande av uppdraget under detta avtal är begränsat till 100 procent av ersättningen. Frilans Finans svarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust.

6. Uppsägning i förtid
Skulle någon part väsentligen bryta mot Avtalet äger den andra parten rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

7. Avtalstvister
Tvist angående tolkning av detta avtal eller därur härrörande rättsförhållanden ska avgöras i enlighet med svensk lag. Tvist med anledning av detta avtal ska slutligt avgöras vid svensk domstol.


Gav det här svar på dina funderingar?
Vid frågor, maila support@bokadero.se
Team Bokadero