1. Supportcenter
  2. Avtal & Användarvillkor

Vilka är Bokaderos generella bokningsvillkor?

När du bokar ett proffs eller tar ett uppdrag som proffs går du under Bokaderos generella bokningsvillkor, om ni inte själva kommit överens om några andra villkor.


1. PERSONUPPGIFTER
2. AVTALSBUNDENHET
3. OMBOKNING OCH AVBOKNING
4. UPPDRAGSGARANTI
5. ANSVAR
6. MARKNADSFÖRING
7. UPPHOVSRÄTT M.M.
8. ANSVARSBEGRÄNSNING
9. FORCE MAJEURE
10. FULLSTÄNDIG REGLERING
11. UTBETALNINGSSVILLKOR
12. TILLÄMPLIG LAG OCH TV


1. PERSONUPPGIFTER

Bokadero behandlar personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

2. AVTALSBUNDENHET
Beställaren ansvarar för att denna är behörig eller har fått godkännande av behörig person att göra en beställning för den juridiska person som anges som fakturamottagare i bokningen. För det fall Beställaren inte är behörig att företräda juridisk person är Beställaren själv betalningsskyldig.

3. OMBOKNING OCH AVBOKNING
Vid händelse av ombokning/avbokning sker muntligt ska Beställaren och proffset bekräfta mottagandet av ombokningen/avbokning digitalt för att händelsen ska anses vara genomförd. 

Om inte andra villkor framgår i avtalet gäller följande vid avbokning av proffs:  
- Avbokning tidigare än 30 dagar innan uppdragets start innebär att ingen betalning ska ske till det bokade proffset förutom ev. utlägg för rese- och boendekostnader.
- Avbokning senare än 30 dagar innan uppdragets start innebär att full betalning ska ske till det bokade proffset. Beställaren förbinder sig vid genomförd bokning att erlägga samtliga kostnader som avser bokningen i sin helhet. Beställaren har här rätt att använda sig av det bokade proffset vid ett nytt tillfälle inom 2 år.

Om inte andra villkor framgår i avtalet gäller följande vid ombokning av uppdrag:
- Ombokning på grund av akuta händelser som gör att evenemanget behöver ställas in kan göras upp till 7 dagar innan evenemangets starttid. Beställaren får i detta fall betala proffset och sedan återkomma med ett nytt datum för bokning inom 2 år från datumet som ombokningen sker utan extra kostnader. Ev. omkostnader för ex. resor kan tillkomma.

4. UPPDRAGSGARANTI
I händelse att proffset blir akut sjuk eller får förhinder på grund av sjukdom eller dödsfall hos nära anhörig till proffset kan Bokadero hjälpa beställaren att snabbt ta fram förslag på ersättare eller så får uppdraget ombokas/avbokas. Har arvodet betalats i förskott får proffset återbetala hela summan. Ersättaren av uppdraget ska alltid godkännas av beställaren.

5. ANSVAR
I händelse av inställt uppdrag har beställaren rätt att, till ett reducerat pris om 50 % av ursprunglig kostnad för proffset, få uppdraget utfört vid ett senare tillfälle. Detta utgår om inställt uppdrag beror på sådan omständighet som ligger utanför proffset kontroll enligt bestämmelsen om force majeure.

6. MARKNADSFÖRING
All marknadsföring av uppdraget ska godkännas av den attesteringsansvarige för det bokade proffset muntligt eller skriftligt i enlighet med avtal.

7. UPPHOVSRÄTT M.M.
Proffset innehar samtliga immateriella rättigheter till det material som ev. delas ut i samband med uppdraget. Beställaren/åhörare har inte rätt att kopiera eller sprida detta material vidare i någon form eller via någon media om inte något annat överenskommits.

INSPELNING AV FÖREDRAG 
Föredraget får inte spelas in, oavsett metod, varken genom ljudupptagning, bild- eller filmupptagning utan skriftligt medgivande från proffset. Har föredraget spelats in med proffsets medgivande får materialet, i sin helhet eller delar därav, inte mångfaldigas, spridas, tillgängliggöras eller på annat sätt förfogas över upphovsrättsligt. Beställaren ska härtill vidta samtliga rimliga åtgärder för att förhindra tredje man från att spela in och/eller obehörigen använda materialet.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING
Bokadero ansvarar inte för direkta eller indirekta kostnader som uppkommer för Beställaren med anledning av inställt uppdrag. Bokadero ansvarar inte i något fall för utebliven vinst, förlust eller Beställarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om Bokadero gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

9. FORCE MAJEURE
Omständigheter som ligger utanför Beställarens kontroll och som inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för bokningen, exempelvis men inte begränsat till, krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, väsentliga inskränkningar i leveranser eller därmed jämställd omständighet berättigar Beställaren att frånträda (häva) avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

10. FULLSTÄNDIG REGLERING
Dessa allmänna villkor tillsammans med bokningsbekräftelsen utgör den fullständiga överenskommelsen mellan Proffset och Beställaren och har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan Proffset och Beställaren.

11. UTBETALNINGSSVILLKOR
Utbetalning till proffs av arvode sker senast 30 dagar efter att uppdraget slutförts tillsammans med ev. rese- och boendekostnader om ej överenskommet att bokningen betalas i förskott. Proffset ansvara för att fakturera Beställaren.

Om proffset tar uppdraget som privatperson kan lön betalas ut via Bokaderos samarbetspartner Frilans Finans. Proffset ansvarar för att kontakta Frilans Finans för påskrivning av anställningsavtal. Detta för att Frilans Finans försäkringar ska gälla.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor.

 

Gav det här svar på dina funderingar?
Om inte, maila support@bokadero.se
Team Bokadero