1. Supportcenter
  2. Avtal & Användarvillkor

Användarvillkor

Här finner du Bokaderos användarvillkor med innehållsförteckning.

 

1. Definitioner

2. Allmänt

3. Dataskydd

4. Mer om tjänsten

5. Äganderätt och licens

6. Ditt ansvar

7. Ditt innehåll i tjänsten

8. Tjänstens tillgänglighet

9. Tredjepartsapplikationer & samarbetspartners

10. Uppsägning

11. Ansvarsbegränsning och garantifriskrivning

12. Övrigt

13. Villkor för användning

 

1. Definitioner
”Användare” avser Företag, Föreningar och Övriga personer som använder Tjänsten.
”Företag” avser alla juridiska personer som inte är Föreningar samt fysiska personer i form av enskilda firmor i de fall den enskilda firman har anställda och de anställda registreras som Resurser i Tjänsten.
”Förening” avser de juridiska personer som enligt gällande civilrättslig lagstiftning betraktas som Föreningar.
”Resurser” avser anställda på Företag, medlemmar i Föreningar eller Övriga personer då de i egenskap av ledig arbetskraft tillgängliggörs på Bokaderos plattform.
”Tjänsten” avser den programvara och/eller SaaS-tjänst som tillhandahålls av Bokadero och som erbjuder tjänster relaterade till Bokaderos resursbank och rekryteringsverktyg inklusive eventuella uppdateringar och uppgraderingar från tid till annan, och all annan programvara eller dokumentation som möjliggör användning av Tjänsten.
”Övriga personer” avser privatpersoner och (i de fall innehavaren av den enskilda firman registrerar sig själv som en Resurs i Tjänsten) enskilda firmor.


2. Allmänt
Dessa villkor (nedan ”dessa villkor” eller ”villkoren”) gäller när Bokadero AB, org.nr 559095-2569, c/o Jonas Lööw, Sjötullsgatan 68 B, 826 50 Söderhamn (nedan ”Bokadero”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), tillhandahåller en tjänst i form av en plattform där Användare (”ni”, ”du” eller ”er”) av Tjänsten ges möjlighet att komma i kontakt med varandra för att hitta nya medarbetare eller arbetsgivare samt erbjuda och/eller anlita Resurser baserat på tillgång och efterfrågan avseende sådana Resurser. Bokadero erbjuder inte några egna Resurser och anlitar inte heller några Resurser, utan tillhandahåller Tjänsten genom hemsidan Bokadero.se (primärt).

Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder Tjänsten. Om du inte godkänner dessa villkor för Tjänsten, får du inte fortsätta att använda Tjänsten. Bokadero kan när som helst och utan förvarning revidera dessa villkor för Tjänsten genom uppdatering av denna sida. Du rekommenderas att läsa denna sida regelbundet eller prenumerera på vårt nyhetsbrev som uppdaterar er när ändringar sker, eftersom dessa villkor för Tjänsten är bindande.


3. Dataskydd
Genom registrering som Användare av Tjänsten, kommer du bli ombedd att lämna viss information, t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress för att kunna ta del av och använda Tjänsten. Genom att ange sådana uppgifter gör du det möjligt för Bokadero att tillhandahålla Tjänsten. När du lämnar personlig information kommer Bokadero att behandla denna i enlighet med vår sekretesspolicy. För att använda Tjänsten måste du acceptera vår sekretesspolicy. I allmänhet kommer till Bokadero lämnad information endast användas av Bokadero samt dess samarbetspartners och tjänsteleverantörer. Din information kommer också att utlämnas där Bokadero är skyldig enligt lag.


4. Mer om tjänsten
En av funktionerna i Tjänsten är att det kommer att vara möjligt att lämna omdömen och kommentarer om anlitade Resurser samt om Företag och Föreningar som anlitat Resurser. Du åtar du dig att vid lämnande av omdömen och kommentarer om andra Användare ha ett gott uppförande och inte sprida hatiska uttalanden eller gå till personangrepp. Bokadero förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av en Användare som missbrukar möjligheten att lämna omdömen och kommentarer om andra Användare.


5. Äganderätt och licens

All design och information som finns i Tjänsten tillhör Bokadero eller dess upphovsmän alt. licensgivare. Alla Bokaderos egna varumärken, upphovsrätter, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter av något slag i Tjänsten tillsammans med underliggande programkod ägs antingen direkt av Bokadero eller dess upphovsmän alt. licensgivare. Bokadero ger dig härmed en global, icke-exklusiv, royalty-fri återkallelig licens att använda Tjänsten för ditt Företags, din Förenings eller ditt personliga bruk i enlighet med dessa villkor för Tjänsten. Du är inte tillåten att, och får inte heller låta tredje part för din räkning, (i) göra och distribuera kopior av Tjänsten, (ii) försöka att kopiera, reproducera, ändra, rekonstruera, ta isär, dekompilera, överföra eller översätta Tjänsten, eller (iii) skapa härledda verk av Tjänsten av något slag.


6. Ditt ansvar

Du ansvarar för all din användning av Tjänsten och för att personlig och användarspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om du misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska du omedelbart ändra ditt lösenord och kontakta oss. Du ansvarar även för att betala en användaravgift till Bokadero baserat på den vid var tid gällande prislistan. Bokadero förbehåller sig rätten att ändra priset.

Användare ansvarar för att de följer svensk lagstiftning vid all användning av Tjänsten. Bokadero har rätt att säga upp Tjänsten i enlighet med avsnitt 10 om Användaren bryter mot svensk lagstiftning, exempelvis om Användaren skulle bryta mot diskrimineringslagen vid användning av Bokaderos rekryteringsverktyg.

 

7. Ditt innehåll i tjänsten

I Tjänsten kan du överföra, skicka in, lagra och skicka eller ta emot innehåll. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det innehållet. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig. När du överför, skickar in, lagrar och skickar eller tar emot innehåll till eller via Tjänsten ger du emellertid Bokadero (och våra samarbetspartners) en global licens att använda, lagra, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med våra tjänster), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet. Rättigheterna som du beviljar i licensen gäller endast i syfte att driva, marknadsföra och förbättra Tjänsten och tillhörande tjänster, samt utveckla nya tjänster. Denna licens fortsätter att gälla även om du upphör att använda Tjänsten och tillhörande tjänster. I vissa tjänster är det möjligt att komma åt och ta bort innehåll som har skickats till Tjänsten. I en del av våra tjänster finns det också villkor eller inställningar som begränsar vår användning av innehåll som skickas till tjänsterna. Se till att du innehar alla nödvändiga rättigheter för att bevilja oss denna licens för innehåll som du skickar till våra tjänster. För innehåll som utgör personuppgifter gäller vad som anges i vår sekretesspolicy.

8. Tjänstens tillgänglighet
Bokadero kommer att använda rimliga ansträngningar för att göra Tjänsten tillgänglig vid alla tidpunkter. Du bekräftar härmed att du är medveten om att Tjänsten tillhandahålls över Internet och mobila nätverk och att kvaliteten och tillgängligheten på Tjänsten därför kan påverkas av faktorer utanför Bokaderos rimliga kontroll. Bokadero och dess underleverantörer accepterar inte något som helst ansvar för otillgänglighet av Tjänsten, eller någon svårighet eller oförmåga att hämta eller komma åt innehåll eller annat kommunikationssystemfel som kan resultera i att Tjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar korrekt. Bokadero ansvarar inte för någon support eller något underhåll av Tjänsten.

9. Tredjepartsapplikationer & samarbetspartners

Vissa delar av Tjänsten kan vara integrerade med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter i syfte att göra inloggning, innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig (t.ex. Facebook och Google). Dessa tredjepartsapplikationer eller andra tjänster som tillhandahålls av någon av Bokaderos samarbetspartners eller annan tredje part kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du accepterar att Bokadero inte står bakom och inte ansvarar för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation eller för någon transaktion eller annat mellanhavande mellan dig och tillhandahållaren av sådana tredjepartsapplikationer eller tjänster.


10. Uppsägning
Bokadero kan avsluta användningen av Tjänsten när helst och med omedelbar verkan genom att ge dig ett meddelande om uppsägning. Vid en uppsägning avslutas rättigheterna och licenserna som beviljats dig här och du måste upphöra med all användning av Tjänsten. I den mån du har betalat för att kunna använda Tjänsten under viss tid kommer Bokadero vid uppsägning enligt denna punkt att återbetala en del av avgiften som står i proportion till den period under vilken du inte kan använda Tjänsten, förutsatt att inte uppsägningen beror på att du agerat i strid med dessa villkor.


11. Ansvarsbegränsning och garantifriskrivning
All information, alla dokument eller annat material som görs tillgängliga via Tjänsten tillgängliggörs utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till garantier för fullständighet, riktighet, lämplighet eller icke-intrång. Under inga omständigheter är Bokadero eller dess underleverantörer ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller skador av något slag som följer av din användning eller tillgång till Tjänsten, inklusive utebliven vinst eller liknande, oavsett om de bygger på avtalsbrott, kränkning (inklusive försumlighet), produktansvar eller annat. Varken Bokadero eller dess underleverantörer kommer vara ansvariga gentemot dig för eventuella skador eller förändringar av din utrustning, inklusive men inte begränsat till datorutrustning, handhållen enhet eller mobiltelefoner som en följd av installation eller användning av Tjänsten. I den utsträckning som lagen tillåter, och för att undvika tvivel, frånsäger sig Bokadero härmed alla underförstådda garantier avseende Tjänsten. Tjänsten och programvara tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garanti av något slag.


12. Övrigt
Bokadero har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor. Bokadero har vidare rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av vad som framgår av dessa villkor.


13. Villkor för användning
13.1 Inledning
De särskilda villkor för användning som återfinns under denna rubrik särskiljer sig mellan olika typer av Användare av Tjänsten. De särskilda villkoren för olika typer av Användare återfinns under respektive underrubrik.
13.2 Företag
13.2.1 Registreringsprocessen
Innan ni kan få tillgång till Bokaderos plattform ska ni uppfylla följande villkor:
• Ert Företag ska vara registrerat för F-skatt.
• Ni ska genomföra registreringsförfarandet genom att ange fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med vad som efterfrågas i registreringsformuläret.
13.2.2 Ersättning, skatter och avgifter etc.
Företag som använder Tjänsten kan både hyra ut och hyra in Resurser. Då ett Företag har behov av att hyra ut Resurser kan Företaget hyra ut dem till andra Företag. Då Företag istället har behov av Resurser kan Företaget hyra in Resurser från andra Företag eller Föreningar. Företag med behov av Resurser kan även anlita Övriga personer. Företag som hyr ut och/eller hyr in Resurser ansvarar själva för att komma överens med andra Användare om hur och till vem ersättning ska betalas ut och vem som ska betala skatter och avgifter såsom arbetsgivaravgift etc. Bokadero hanterar inga betalningar mellan Användare och ansvarar inte för att in- eller uthyrda Resurser erhåller ersättning eller att skatt eller andra avgifter erläggs om inget annat överenskommits.

I de fall Bokadero hanterar fakturering, in- och/eller utbetalning av ersättningen för uppdrag som utförts av en Resurs, bär Företaget risken för att betalning från beställaren uteblir. Betalning från Bokadero till Företaget utgår aldrig före Bokadero mottagit betalning från den som beställt ett uppdrag från Företaget. Bokadero är inte skyldigt att hålla ersättningar och andra betalningar som Bokadero erhåller för Företagets räkning avskilda.
13.2.3 Personuppgifter
För att använda Tjänsten till uthyrning av Resurser kan Företag komma att behöva lämna ut sina Resursers personuppgifter. Företaget ansvarar för att nödvändiga samtycken till detta inhämtas från Resurserna och att personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande lag.
13.2.4 Marknadsföring
Bokadero förbehåller sig rätten att i sin marknadsföring beskriva sitt samarbete med Företag och ange vilka Företag som anslutit sig till Tjänsten (om ingen annan överenskommelse skett) samt att offentliggöra eventuella omdömen som Företag lämnat om och i Tjänsten.
13.3 Föreningar
13.3.1 Registreringsprocessen
Innan ni kan få tillgång till Bokaderos plattform ska ni uppfylla följande villkor:
• Er Förening ska vara registrerad för F-skatt om så behövs.
• Ni ska genomföra registreringsförfarandet genom att ange fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med vad som efterfrågas i registreringsformuläret .
13.3.2 Ersättning, skatter och avgifter etc.
En Förening som använder Tjänsten kan hyra ut Resurser till Företag. Föreningar som hyr ut Resurser ansvarar själva för att komma överens med andra Användare om hur och till vem ersättning ska betalas ut och vem som ska betala skatter och avgifter såsom arbetsgivaravgift etc. Bokadero hanterar inga betalningar mellan Användare och ansvarar inte för att in- eller uthyrda Resurser erhåller ersättning eller att skatt eller andra avgifter erläggs.
13.3.3 Personuppgifter
För att använda Tjänsten kan Föreningar komma att behöva lämna ut sina Resursers personuppgifter. Föreningar ansvarar för att nödvändiga samtycken till detta inhämtas från Resurserna och att personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande lag.
13.3.4 Marknadsföring
Bokadero förbehåller sig rätten att i sin marknadsföring beskriva sitt samarbete med Föreningar och ange vilka Föreningar som anslutit sig till Tjänsten samt att offentliggöra eventuella omdömen som Föreningar lämnat om och i Tjänsten.
13.4 Övriga personer
13.4.1 Registreringsprocessen
Ni ska genomföra registreringsförfarandet genom att ange fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med vad som efterfrågas i registreringsformuläret.
13.4.2 Ersättning, skatter och avgifter etc.
Övriga personer som hyrs in av Företag ansvarar själva för att komma överens med andra Användare om hur och till vem ersättning ska betalas ut och vem som ska betala skatter och avgifter såsom arbetsgivaravgift etc. Bokadero hanterar inga betalningar mellan Användare och ansvarar inte för att in- eller uthyrda Resurser erhåller ersättning eller att skatt eller andra avgifter erläggs.

 


Gav det här svar på dina funderingar?
Vid frågor, vänligen kontakta support@bokadero.se
Team Bokadero